BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Jedná se o nastavení podmínek uvnitř společnosti v rámci zákonů a ostatních právních předpisů.

Základním dokumentem pro správné nastavení BOZP ve společnosti je vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci dle Zákoníku práce č.262/2006 Sb.

Ze zpracovaných rizik se individuálně vytvoří specifické podmínky pro zaměstnavatele a zaměstnance v dané společnosti. Jedná se o vnitřní směrnice pro školení zaměstnanců, lékařské prohlídky, osobní ochranné pracovní prostředky apod. Vše závislé dle prováděných činností společnosti.

Dále je důležitá kategorizace profese, pravidelné kontroly objektů a pracovišť dané společnosti, vycházející ze Zákoníku práce §108, kontrola dodržování právních předpisů a vnitřních směrnic zaměstnanci, kontrola alkoholu na pracovišti, školení zaměstnanců apod.

 

Nabízíme Vám tedy:

-          Prevence a vyhledávání rizik

-          Zpracování vnitřních směrnic BOZP

-          Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, brigádníků

-          Provádění roční prověrky BOZP

-          Hygiena práce

-          Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

-          Zastupování při jednání s orgány státního dozoru

-          Kategorizace

-          Poradenství

 

 

PO - požární ochrana

Stanovuje zabezpečení společnosti a jejího majetku z hlediska možného ohrožení požáru. Základním dokumentem je protokol o začlenění provozované činnosti. Od toho dokumentu se dále zpracovávají vnitřní směrnice pro stanovení podmínek požární bezpečnosti na pracovišti, školení zaměstnanců (např. při svařování apod.).

Podle prováděné činnosti se blíže specifikují v souladu se zákony podmínky pro požární ochranu. Na pracovišti se zvýšeným požárním nebezpečím se dále zpracovávají požární řády, požární poplachové směrnice, požárně bezpečnostní podmínky apod.

 

Nabízíme Vám tedy:

-          Provádění preventivní požární prohlídky

-          Zpracování požární dokumentace

-          Začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí

-          Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců

-          Odborná příprava preventivní požární hlídky

-          Odborná příprava preventisty požární ochrany

-          Zastupování při jednání se státními orgány

-          Poradenství

 

 

Součástí činnosti BOZP a PO je také pravidelná kontrola, revize, údržba veškerých strojů a zařízení které společnost využívá. Vzájemně tyto činnosti jsou závislé pro správný a bezpečný chod společnosti a zajištění bezpečného pracoviště pro osoby, které zde pracují.

 

Provádíme revize:

-          Hasicích přístrojů

-          Hydrantových systémů atd.